අප සම්බන්ධ කරගැනීමට

 

 

ඊ ලිපිණය


 

නො.464,

ටී.බී ජයා මාවත,

කොළඹ 10.

දු.ක. - 011-2676376/011-2676311

ඊ ලිපිනය - ministryofindigenousmedicine@gmail.com

 

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව,

පරණ කොට්ටාව පාර,

නාවින්න ,

මහරගම

දු.ක - 011-02896911

ඊ ලිපිනය - email:- ita@ayurveda.gov.lk