බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණායතනය.

 

දැක්ම

ආයුර්වේද පර්යේෂණ සම්බන්ධයෙන් ජාතියට නායකත්වය දීම

මෙහෙවර

මානව වර්ගයා ගේ සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය සඳහා සහ ආයුර්වේදයේ සකලාංග සංවර්ධනය සඳහා මැනවින් සංවිධිත ඉලක්කගත පර්යේෂණ පවත්වා ගෙන යෑම.

අරමුණු

  1. ආයුර්වේද මුලධර්ම සහ සංකල්ප මත පදනම් වු විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ හා ක්‍රමවේද උපයෝගි කරගනිමින් ස්යංපෝෂිත ලෝක ප්‍රජාවක් ස්ථාපනය හා සාක්ෂාත් කර ගැනීම.
  2. ආයුර්වේද පර්යේෂණ මඟින් ආරක්ෂිත වුද ගුණාත්මක වු ද රෝග නාශක වුද ප්‍රතිකාර ක්‍රම සඳහා සුදුසු පසුබිමක් ස්ථාපනය කිරීම.
  3. ආයුර්වේද පර්යේෂණ මඝින් ආරක්ෂිත ගුණාත්මක මෙන්ම සකසුරැවම් සහිත නව දේශීය ඖෂධ වර්ග නිෂ්පාදනය හා සොයා ගැනීම.

අධ්‍යක්ෂ:

ආචාර්ය එච්.එල්. ඔබේසේකර මහතා 2897286 නේවාසික වෛද්‍ය නිලධාරි

ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය මානෙල් හලංගොඩ මිය          2850333
                                                                        2896978

බාහිරාංශ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරි
ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය සිරිමා කරැණාරත්න මිය          2850333

ප්‍රමිති අංශය                                                      2896477
උද්භිද අංශය                                                     2838686
පොදු දුරකථන                                                  2850333
285030

 

පස්වසරක සැලසුම් කි්‍රයාත්මක වෙමින් පවතී. දැනට මහල් 05 කින් යුත් බාහිර රෝගී අංශයේ වැඩ නිමවී ඇති අතර සායන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. මහල් 7 කින් යුත් රෝහල් සංකිර්ණය දෙවන අදියර ලෙස ඉදිකිරීම ආරම’භ කිරීමට කටයුතු සම’පාදනය කර ඇත.

ආයුර්වේද පර්යේෂණායතනයේ සායන පැවැත්වෙන දිනය හා වේලාව හා ස්ථානය

 

 

 

 

දිනය
සායනය
වේලාව
ස්ථානය
සදුදා
සන්ධිගත වාත
අක්ෂි රෝග
හෘද රෝග
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.00-12.00
01 කාමරය
02 කාමරය
04 වාට්ටුව
අඟහරුවාදා
ස්ත්‍රි රෝග
පංචකර්ම
අකාල පලිත
ගල් තැලුම්
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
02 කාමරය
පළමු මහල
01 කාමරය
01 කාමරය
බදාදා
චර්ම රෝග
මානසික රෝග
කැඩුම් බිඳුම්
වැඩිහිටි සායන
පිළිකා
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
ප.ව. 01.00-03.00
01 කාමරය
02 කාමරය
03 කාමරය
වාට්ටු අංක 1 අසල
01 කාමරය
බ්‍රහස්පතින්දා
සුදු ලප (ශ්විත්‍ර)
මෙ’දස් වෘද්ධි
පංචකර්ම
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
02 කාමරය
03 කාමරය
01 කාමරය
සිකුරාදා
සුදු ලප (ශ්විත්‍ර)
ගෙඩි වණ
දියවැඩියාව (මධුමේහය)
උග1ර , කණ, නාසය, හා අක්ෂි
 ළමා සායනය
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 9.00-12.30
ප.ව.  2.00-04.00
02 කාමරය
03 කාමරය
01 කාමරය
04 වාට’ටුව
01 කාමරය
සෙනසුරාදා
ළමා රෝග
ගුද රෝග
පංචකර්ම
ස්ත්‍රි රෝග
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.30-11.30
පෙ.ව 8.00-12.00
01 කාමරය
වාට්ටු අංක 01 අසල පළමු මහල (බාහිරාංශය)
 04 වාට්ටුව