ආයුර්වේද , සිද්ධ , යුනානි වෛද්‍යවරුන් 143 දෙනෙක් සදහා නව පත්වීම් ලිපි ලබා දීම ගරු සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුනි ......... බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ අයුර්වේද පර්යේෂණායතනයේ නව පර්යේෂණාගාරය විවෘත කිරීම සහ නිල වෙබ් අඩවිය විවෘත කිරීම ගරු අමාත්‍ය වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය ..........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Y%S ,xldfõ foaYsh fjolu

image

bka§h uyd ixialD;sfhka cks; Y%S ,dxflah pQ, iïm%odfha jákd yr moaO;Ska w;r foaYsh fjolug ysñjkafka iqúfYaI ia:dkhls' foaYSh ffjoH l%uh wE; w;S;fha isg wm wfma uq;=ka ñ;a;ka Èú ysñfhka wdrlaId lr .;ay' W;=re bkaÈh wdhq¾fõoh;a" ol=Kq bkaÈh isoaO ffjoH l%uh;a' wrdì foaYfha hqkdks ffjoH l%uh;a iïñY%Kh ù wo foaYsh fjolu isß,l mqrd úisßj mj;S'

wud;HdxYfha uq,sl ld¾hNdrh'

foaYsh ffjoh l%uh ;=<ska ck;djf.a frda. je<elaùu frda. ksjdrKh wud;HdxYfha uQ,sl ld¾hh Nd¾h fõ' tu ld¾hh rfÜ iEu mqrjeisfhl=gu ,nd §u wud;HdxYfha oelau ù we;s w;r ta i|yd wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=j yd ta hgf;a we;s wdh;k;a Y%S ,xld wdhq¾fõo T!IO ixia:dj úYd, fufyhla bgq lrkq ,nhs'

wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=j frda. je,elaùu frda. ksjdrKhg wod, ishÆu fN!;sl yd udkj wjYH;d imqrk w;r Y%S ,xld wdhq¾fõo T!IO ixia:dj ta i|yd wjYH T!IO ksIamdokh lrkq ,nhs'

foaYSh ffjoH l%ufha fmdaIKh ms,sn| B m;%sldj

nd.; lsßu