යෝග සංග්‍රහ කමිටුව

 

අරමුණ හා විෂය පථය

1973 ආයුර්වේද ඖෂධාගාර නියෝග ගැසට් නිවේදනය කමිටුවේ 2 වන නියෝගයට අනුව දේශීය වෛද්‍ය ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය අනුව මෙම යෝග සංග්‍රහ කමිටුව පත්කර ඇත.

මෙම කමිටුව උපදේශක කමිටුවක් වශයෙන් පත් කර ඇත.

1961 අංක 31 දරන සංශෝධිත ආයුර්වේද පනතේ 10 හා 82 දරණ ජේදයන්ට අනුව යෝග කමිටුව මඟින් අනුමත නොකළ කිසිදු ආයුර්වේද , සිද්ධ, යුනානි, දේශීය ඖෂධයක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීම, ප්‍රචාරය කිරීම, අලෙවි කිරීම, සපුරා තහනම් වන අතර මෙම උපදෙස් උල්ලංඝණය කරන ඖෂධ නිෂ්පාදකයනට හා අලෙවිකරැවනට විරැද්ධව පනතට අනුව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කළ හැකි ය.

නිෂ්පාදන ආයතනවලට තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වු විටකදී ද යෝග සංග්‍රහ කමිටුවේ උපදෙස් ලබා ගත හැකිය.

ආයුර්වෙ’ද රෝහල්වල පෞද්ගලික රෝහල්වල , පෞද්ගලික ආයුර්වේද ආයතනවල නිපදවන ඖෂධ වර්ග හා අනෙකුත් අායුර්වේද ආයතනවල භාවිතා කළ යුතු උපකරණ පිළිබඳව ද අධ්‍යයනය කර නිර්දිෂ්ට ලැයිස්තු පිළියෙල කර ප්‍රසිද්ධ කිරීම.