ආයුර්වේද පර්යේෂණ කමිටුව

1961 අංක 31 දරණ සංශෝධිත ආයුර්වේද පනතේ 22 වගන්තියට අනුව ස්ථාපිත කර ඇත.

ආයුර්වේද සංවර්ධනය, දියුණු කිරීම අදහසින් ආයුර්වේදයෙහි සියලුම අංශවල පර්යේෂණ කටයුතු පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් එනම්.

Mission Conduct

  • ආයුර්වේද සාහිත්‍යය.
  • ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රයෙහි මුලධර්ම.
  • ආයුර්වේද චිකිත්සාගාරික ප්‍රතිකර්ම .
  • ආයුර්වේද ඖෂධ ශාස්ත්‍රය හා ඖෂධ සංග්‍රහය යන කරුණු පිළිබඳ පර්යේෂණ කටයුතු පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ද ඇමතිවරයාට උපදෙස්දීම කාරක සභාවෙහි යුතුකම විය යුතුය.

පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයා විසින් කාරක සභාවට නිකුත් කළ හැකි සියලු නියමයන් ඉෂ්ට කිරීම කාරක සභාවේ යුතුකම විය යුතුය.

  • පුස්තකාල, කෞතුකාගාර , ඖෂධ නිධි, රසායනාගාර වෙනත් ආයතන පවත්වාගෙන යෑම.
  • ආයුර්වේද අත් පිටපත් , ආයුර්වේද ග්‍රන්ථ හා වෙනත් ආයුර්වේද සඟරා හෝ පත්‍ර ප්‍රකාශ කිරීම.
  • ආයුර්වේද ඖෂධ සංග්‍රහයක් සකස් කිරීම හා ප්‍රසිද්ධ කිරීම
  • ආයුර්වේද ඖෂධ ප්‍රමිති කිරීම.