+

ඔසුඋයන්.

හල්දුම්මුල්ල :-

හපුතලේ මැතිවරණ කොට්ටාසයට අයත් හල්දුම්මුල්ල ඔසු උයන ජාතික 1984 දී ආරම්භ කරන ලද්දකි. එහි වපසරිය අක්කර 65 කි. මෙම ඔසු උයන මගින් බීජ සංරක්ෂණය හා ඖෂධ පැළෑටි ව්‍යාප්තිය වැඩි දියුණු කිරීම මුලික පරමාර්ථ වේ. දේශන ශාලාවක් හා 40 දෙනකුට පමණ පහසුකම් සපයන අංග සම්පූර්ණ නේවාසිකාගාරකින් සමන්විතය.

පල්ලේකැලේ ඔසු උයන :-

මහනුවරට ආසන්නයේ පල්ලෙකැලේ පිහිටා ඇති මෙම ඔසු උයන පැළෑටි බෙදා හැරීම සඳහා තවාන් පවත්වාගෙන යන අතර අක්කර 5 ක පමණ වපසරියක පිහිටා තිබේ.

ගිරාදුරුකෝට්ටේ:-

මෙම ඔසු උයන අක්කර 165ක පමණ වපසරියක පිහිටා තිබෙන අතර සංචාරක බංගලාවකින් ද සමන්විත වේ.

පට්ටිපොල ඔසු උයන :-

නුවරඑළිය සීත දේශගුණික කලාපයට අයත් ‍මෙම ඔසු උයන අක්කර 25කි. දුලබ ඔසු පැළෑටි රෝපණය සඳහා මෙන්ම ජලජ ශාක වගා කිරීම සඳහා මෙම ඔසු උයන භාවිත කෙරේ. තව ද මෙහි නව සංචාරක බංගලාවක් ඉදිකර ඇත.

නාවින්න ඔසු උයන :-

දැනට ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව, ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ද ස්ථාන ගත කර ඇත්තේ මෙම ආයුර්වේද ඔසු උයන් පරිශ‍්‍රයේ ය. අක්කර 14 ක පමණ වපසරියක් පුරා ඉතා අලංකාර ලෙස වැවී ඇති රූස්ස ගස් සමූහය වසර 75කට වඩා පැරැණි බවක් කියැවේ. සංචාරක කුරුලු පරාදීසයක් ලෙසද හඳුන්වාදිය හැකිය

ඔසු උයන
වගාකළ හැකි භූමි ප්‍රමාණය
හල්දුම්මුල්ල
65
ගිරාදුරු‍කෝටි‍ටේ
165
පිටිටි‍පොල
25
පල්‍ලෙකැ‍ලේ
05
නාවින්න
12