ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව.

1961 අංක 31 දරණ ආයුර්වේද පනත අනුව ස්ථාපිත ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව ආයුර්වේද වෛද්‍යවවරු ඇතුළු එම කෙෂ්තරසාමයට අදාළ පිරිස් සම්බන්ධව හා ආයුර්වේද ක්ෂේතරර්වයේ ආයතනික සේවාවන් සඳහා උපදෙස් දීම, මඟ පෙන්වීම හා විනය පැවැත්මක් ඇති කිරීම සඳහා කිරධව යා කරන්නා වූ සම්භාවනීය මණ්ඩලයක් වශයෙන් කිරසඳහයත්මක වේ. ආයුර්වේද විෂය භාර ගරු අමාත්ය්තුමා විසින් වෛද්‍ය සභාවට සාමාජිකයන් පත් කරනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ නිල කාලය වසර තුනකි. ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව (සාමාජිකයන් 18)

දැක්ම

වෘත්තීය ගුණාත්මකභාවය හා අභිමානය සුරක්ෂිත කරමින් ශරී ලංකා ආයුර්වේද ක්ෂේතරද. යේ උත්තරීතර ආයතනය බවට පත්වීම

මෙහෙවර

වෘත්තිය ආචාරධර්ම වලට අනුගත වූ උපරිම මහජන සේවාවක් සළසමින් ආයුර්වේද ක්ෂේතරவரைයේ ගුණාත්මක සංවර්ධනය සඳහා අවශ්යි නෛතික පදනම සුරක්ෂිත කිරීම

පරමාර්ථය

1961 අංක 31 දරණ ආයුර්වේද පනතෙහි විධි විධාන වලට අනුකූලව ආයුර්වේද ක්ෂේතරික යේ ගුණාත්මක සංවර්ධනය සංස්ථාපනය කිරීමට අවශ්යඅ දැනුම, කුසලතාව හා පළපුරුද්ද සහිත වෘත්තිකයින් වෙත නෛතික අධිකාරිත්වය පිරිනැමීම සහ වෘත්තියේ ගරුත්වය සහ ගුණාත්මකභාවය සුරක්ෂිත කිරීම

අභිමතාර්ථ

 1. ආයුර්වේද පනතෙහි විධිවිධාන වලට අනුකූලව වෘත්තිය කටයුතු පිළිබඳ උත්තරීතර ව්යුවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කොට නීත්යාුනුකූලව පවත්වාගෙන යාම
 2. ආයුර්වේද ක්ෂේතරව පයේ වෘත්තීය නිපුණතාව නිර්ණය කිරීම හා වෘත්තියෙහි නියැලීම සඳහා අධිකාරී බලය පිරිනැමීම
 3. ආයුර්වේද සේවා ඉටුකිරීමේ ලා වෘත්තීය චර්යාව පිළිබඳ ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගෙන යාම හා ඊට අදාළ සමාජ පරට තිචාර්යතාව පරකි වර්ධනය කිරීම.
 4. උක්ත අභිමතාර්ථ වලට අනුගත කිර්ලායාමාර්ග ඉටු කිරීමට අවශ්යර පහසුකම් සැපයීම හා ආයතනික ව්යුරහය කරචාරමානුකූලව සංස්ථාපනය කිරීම
 5. හෙළ වෙද රුවනාර IV යටතේ දිස්තිරග ඉක්ක මට්ටමින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ජංගම කාර්යාල පැවැත්වීම
 6. භෙළ වෙද රුවනාර IV යටතේ දිස්තිරග ඉක්ක මට්ටමින් ආයුර්වේද ක්ෂේතරමේ යට අදාළ වෘත්තිකයින්, ආයතන, දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කිරවෙදයාත්මක කිරීම
 7. ආයුර්වේද ක්ෂේතරව‍ටයේ වෘත්තිය වැඩිදියුණුව සහ කාලීන ගැටළු පිළිබඳ වැඩ සටහන් කරිේත යාත්මක කිරීම

හැදින්වීම

1927 දී රාජ්යඑ මන්තරෙහිණ සභාවේ අනුකාරක සභා නිර්දේශයක් අනුව 1928 දී පිහිටවනු ලැබූ ස්වදේශ්රීනය වෛද්යස මණ්ඩලය ශ්රීනු ලාංකේය ආයුර්වේද ක්ෂේතරි යේ පරාප ථම නෛතික අධිකාරී බලය ලත් ආයතනය විය. පසුව 1935 අංක 46 දරන ලංකායුර්වේද වෛද්යා නුශාසක සභා ආඥා පනත මගින් ස්ථාපනය කරන ලද ආයුර්වේද වෛද්යි සභාව 1941 අංක 17 දරන ස්වදේශ්රීපය වෛද්යු ආඥා පනතේ (1945 අංක 49 හා 1949 අංක 49 මගින් සංශෝධිත) විධිවිධාන යටතේ යළිත් පරත‍ීතිස්ථාපනය කරනු ලැබීය. දැනට කිර පනයාත්මක ආයුර්වේද වෛද්යා සභාව 1961 අංක 31 දරන ආයුර්වේද පනත යටතේ ස්ථාපිනය කරනු ලැබූ ව්ය‍වස්ථාපිත ආයතනයකි. එහි තුන්වන කොටසෙහි 11 (1) වැනි වගන්තිය පර ගකාර මෙම සභාව පත් වනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන සංයුතිය සහිතවය.

 • 1. ආයුර්වේද කොමසාරිස්වරයා.
 • 2. කොළඹ දේශ්රීදය වෛද්යා විද්යාෙයතනයෙහි අධ්ය ක්ෂ
 • 3. කොළඹ දේශ්රීදය වෛද්යා විද්යාෙයතනයෙහි ආචාර්යවරුන් විසින් ඔවුන් අතරෙන් තෝරා පත් කරගනු ලැබූ සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු
 • 4. අනුමත කරනු ලැබූ එක් එක් ආයුර්වේද අධ්යායපනික ආයතනයක ආචාර්යවරුන් විසින් ඔවුන් අතරෙන් තෝරා පත් කර ගනු ලැබූ එක් සාමාජිකයකු
 • 5. ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ ආයුර්වේද වෛද්යකවරුන් විසින් ඔවුන් අතරෙන් තෝරාපත් කර ගනු ලැබූ සාමාජිකයන් තුන් දෙනෙකු හා
 • 6. ඇමතිවරයා විසින් පත් කරනු ලැබූ සාමාජිකයන් දස දෙනෙකුට වැඩි නොවන ගනනක් ඔවුන් අතර
  • ලියා පදිංචි කරනු ලැබූ ආයුර්වේද වෛද්යමවරුන් නොවන තැනැත්තන් අතරෙන් තුන්දෙනෙකුට වැඩිය මෙසේ පත් නොකළ යුතුය.
  • සමස්ත ලංකා ආයුර්වේද වෛද්යර සම්මේලනය විසින් නම් කෙරෙන දස දෙනෙකුගෙන් යුත් මණ්ඩලයකින් යටත් පිරිසෙයින් තුන්දෙනෙකු එසේ පත් කරනු ලැබිය යුතුය./li>
  • සමස්ත ලංකා ආයුර්වේද වෛද්යර සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් නොවන ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ ආයුර්වේද වෛද්යමවරුන්ගෙන් යටත් පිරිසෙයින් දෙදෙනෙකු එසේ පත් කරනු ලැබිය යුතුය.

  1961 අංක 31 දරන ආයුර්වේද පනතේ 11(1) වගන්තිය පරවේ කාරව ආයුර්වේද වෛද්යන සභාවට පැවරී ඇති බලතල මෙසේය.

 • 1. ආයුර්වේදය උගන්වන යම් ආයතනයක් මේ පනතෙහි කාර්යයන් සදහා ඇමතිවරයා විසින් අනුමත කළ යුතු ද යන්න ඇමතිවරයාට නිර්දේශ කිරීම,
 • 2. ආයුර්වේද වෛද්යඋවරයන් වශයෙන් තැනැත්තන්ගේ නම් ලියාපදිංචි කිරීම,
 • 3. ආයුර්වේද ඖෂධ සංයෝගකයන් වශයෙන් තැනැත්තන්ගේ නම් ලියාපදිංචි කිරීම,
 • 4. ආයුර්වේද සාත්තු සේවකයන් වශයෙන් තැනැත්තන්ගේ නම් ලියාපදිංචි කිරීම,
 • 5. එසේ ලියාපදිංචි කිරීම් අවලංගු කිරීම හෝ අත්හිටුවීම, හා
  • ආයුර්වේද වෛද්යාවරයන්ගේ, ආයුර්වේද ඖෂධ සංයෝගකයන්ගේ, ආයුර්වේද සාත්තු සේවකයන්ගේ වෘත්තීය හැසිරීම විධිමත් කිරීම හා පාලනය කිරීම සදහා ද
  • මේ වගන්තියෙහි (අ) සිට (ඉ) තෙක් ජේදවල සඳහන් කරුණුවලින් යමක් සදහා ද ව්යකවස්ථා සම්පාදනය කිරීම.