ආයුර්වේද අධ්‍යාපන සහ ආරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය.

1961 අංක 31 දරණ සංශෝධිත ආයුර්වේද පනතේ 22 වගන්තියට අනුව ස්ථාපිත කර ඇත.

සාමාජිකයන් 16 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ. ආයුර්වේද කොමසාරිස් වරයා එහි සභාපති වේ.  ආයුර්වේද විදුහල්වල අධ්‍යයන පද්ධති නිශ්චය කිරීම, මණ්ඩලය මඟින් පවත්වනු ලබන පරික්ෂණ නිශ්චය කිරීම, විභාග පැවැත්වීම, විභාග පරික්ෂකයන් පත් කිරීම, සභාව විසින් ප1දානය කර අභිඥාන පත1 හෝ වෙනත් ශාස්තීය විශිෂ්ටතා හෝ ගෞරව උපාධි ප්‍රදානය කිරීම, සිසුනට ආධාර හා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම හා ආයුර්වේද මහ රෝහල හා ආයුර්වේද රෝහල් , මධ්‍යම බෙහෙත්ශාලා පරිපාලනය පිළිබඳ ඇමතිවරයාට නිර්දේශ කිරීම.

අරමුණු හා පරමාර්ථ

  • මෙරටට ආවේණික වු දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයක් තවදුරටත් රැක ගනිමින් ක්‍රමානුකූලව දියුණු කිරීම, ව්‍යාප්ත කිරීම, හා ප්‍රවීණ ‍දේශීය වෛද්‍යවරුන් වෘත්තිය පිළිගැනිමකින් යුක්තව බිහි කිරීම.
  • ඉහත පරමාර්ථයන් ඉටු කිරීම ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය හැදෑරීම සඳහා දේශීය වෛද්‍යවරුන්ගේ දු දරුවන් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය පිළිබඳ උනන්දු කරවීම.
  • ආයුර්වේද රෝහල් හා මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා සතුටුදායකව පවත්වාගෙන යෑම , ඒවායේ කටයුතු ගුණාත්මකව සංවර්ධනය කිරීම, මහජන උපදෙස් හා නිතිරීති සම්පාදනය කිරීම.