ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

1961 අංක 31 දරන පණත අනුව ස්ථාපිත කර ඇති ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය හාමෙභෙය ඉටු කිරීමෙහිලා මූලිකව කටයුතු කරනු ලබන ආයතනය වන්නේය

දැක්ම :-ආයුර්වේද හා දේශීය වෛද්‍ය ක‍්‍රම තුළින් සැමට සුව සෙත.

එහි කාර්ය භාරයට අයත් මූලික ආයතන වන්නේ....

3.1. බොරැල්ල ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහල:-

1929 දී ආරම්භ කර ඇති මෙම රෝහල නේවාසික හා බාහිර රෝගී සත්කාර සේවා පවත්වා ගෙන යෑම හා රාජගිරිය ආයුර්වේද විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා ශික්ෂණ රෝහලක් ලෙසින් ක‍්‍රියාත්මක වේ

බොරැල්ල ශික්ෂණ රෝහල් ප‍්‍රධාන සැලැස්මට අනුව මහල් 06 කින් යුත් අංග සම්පුර්ණ ගොඩනැගිල්ලක් බාහිර රෝගී අංශය සඳහා රුපියල් 217,427,029. 73 ක වියදමින් ඉදිකර ඇත.

කයිතඩි ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහල :-

යුද්ධය නිමාවක් සමඟ කයිතඩි රෝහලේ අලුත්වැඩියා හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පසු ගිය වසර තුළ රුපියල් 5,000,000 ක මුදලක් වැය කර ඇතමෙම රෝහල වාට්ටු 5කින් සමන්විත අතර නේවාසික හා බාහිර රෝගී අංශ ක‍්‍රියාත්මක වේ. යාපනය සිද්ධ ආයුර්වේද විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා ශික්ෂණ රෝහලක් ලෙසින් ද පවත්වාගෙනයනු ලැබේ