1957 අංක 49 දරන කාර්මික නතිගත සංස්ථා පනත යටතේ 1969 මැයි මස 11 දින අංක 14853/3 දරන ගැසට් නිවේදනය අනුව ශ‍්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව පිහිටුවන ලදි.

දැක්ම:-

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජන සමාජයක් අරබයා දේශ්‍රීය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අනන්‍යතාව ආරකෂො කරගනිමින් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ඖෂධ අවශ්‍යතා උසස් ප‍්‍රමිතීන්ගෙන් යුතුව සපුරාලන සේවය මුල් කර ගත් පුරෝගාමි ආයතනයක් වීම.

 

ආරම්භක පරමාර්ථය වී ඇත්තේ  රජයේ රෝහල් සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීමයි. තවමත් සංස්ථා නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නා ප‍්‍රධාන ගැණුම්කරුවන් වන්නේ මධ්‍යම රජය හා පළාත් පාලන ආයතනයන් ය. පළාත් පාලනය නිදහස් ආයුර්වේද බෙභෙත් ශාලා සමස්ත නිෂ්පාදනයෙන්  සියයට 75 ක් පමණ මිලට ගනී.